VIỆT NGỮ

Lời Mở Đầu
Bảo tồn tiếng Việt luôn luôn là mối ưu tư cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Bảo tồn tiếng Việt không chỉ là bảo tồn một thứ ngôn ngữ mà là bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đặt căn bản trên tinh thần đó. Gia Đình Phật Tử Nhất Tâm có chương trình Việt ngữ vào chủ nhật hàng tuần cho các em hầu gìn giữ giá trị của văn hóa Việt Nam cho con em chúng ta ở hải ngoại. Các lớp Việt Ngữ gồm có:

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ

* LỚP VỞ LÒNG
* LỚP MẪU GIÁO
* LỚP 1
* LỚP 2
* LỚP 3
* LỚP 4
* LỚP 5
* LỚP 6
* LỚP 7
* LỚP ĐÀM THOẠI CẤP 1
* LỚP ĐÀM THOẠI CẤP 2
* LỚP ĐÀM THOẠI CẤP 3
* LỚP ĐÀM THOẠI CẤP 4