TU HỌC

Gia đình Phật tử gồm có những bậc học được phân chia theo các ngành khác nhau:

Ngành Oanh Vũ, Ngành Thiếu, Ngành Thanh và Huynh Trưởng.

+ Ngành Oanh Vũ chia làm 4 bậc học: Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng và Tung bay.

(Download các bậc học).

+ Ngành Thiếu chia làm 4 bậc học: Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện và Chánh Thiện

(Download các bậc học).

+ Ngành Thanh chia làm 2 bậc học: Hoà và Trực

(Download các bậc học).

+ Huynh Trưởng chia làm 4 bậc học: Kiên, Trì, Định và Lực

(Download các bậc học).