TRẠI HUẤN LUYỆN

 • TRẠI HUẤN LUYỆN TRẠI TUYẾT SƠN
 • Thời gian : 03 ngày đêm liên tục
 1. PHẬT PHÁP
 2. TÁC PHONG
 3. TỔ CHỨC
 4. ĐIỀU KHIỂN

DOWN LOAD TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN TRẠI TUYẾT SƠN

 • TRẠI HUẤN LUYỆN ANÔMA – NI LIÊN
 • Thời gian : 03 ngày đêm liên tục
 1. PHẬT PHÁP
 2. TINH THẦN
 3. TÁC PHONG
 4. TỔ CHỨC
 5. ĐIỀU KHIỂN

DOWN LOAD TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN TRẠI ANÔMA – NI LIÊN

 • TRẠI HUẤN LUYỆN SƠ CẤP LỘC UYỂN
 • Thời gian :
 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. THẤU ĐÁO VỀ GĐPT
 4. THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN
  DOWN LOAD TÀI LIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN SƠ CẤP – LỘC UYỂN
 • TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP I – A DỤC
 • Thời gian :
 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. THẤU ĐÁO VỀ NGÀNH
 4. CẦM ĐOÀN
  DOWN LOAD TÀI LIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP I – A DỤC
 • TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP II – HUYỀN TRANG
 • Thời gian :
 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH GĐPT
  DOWN LOAD TÀI LIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP II – HUYỀN TRANG
 • TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP III –  VẠN HẠNH
 • Thời gian :

PHẦN I -CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HÀM THỤ

 1. Kinh Thắng Man
 2. Kinh Duy Ma Cật
 3. Kinh Kim Cương:

PHẦN II – CHƯƠNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TRẠI

 1. TỔNG QUÁT
 2. PHẬT PHÁP
 3. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
  DOWN LOAD TÀI LIỆU TRẠI HUẤN LUYỆN CẤP III – VẠN HẠNH