NGÀNH THANH

BẬC HÒA

Tinh Thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ
Thời gian tu học: 02 năm.
* NĂM THỨ NHẤT

(Dành cho Đoàn sinh mới gia nhập không qua Ngành Thiếu)

Rút từ chương trình Trung Thiện và Chánh Thiện ra những bài cần yếu

  • NĂM THỨ HAI

    (Dành cho Đoàn sinh đã qua Bậc Hòa và Đoàn sinh Ngành Thiếu đã qua Bậc Trung Thiện và Chánh Thiện)

    1. PHẬT PHÁP
    2. NHẬN THỨC
    3. CHUYÊN MÔN

  • DOWNLOAD TÀI LIỆU TU HỌC BẬC HÒA

BẬC TRỰC

Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC
Thời gian tu học: 02 năm.

1. PHẬT PHÁP
2. NHẬN THỨC
3. CHUYÊN MÔN