NGÀNH THANH

Ngành Thành gồm có 2 bậc:

1. Bậc Hòa
2. Bậc Trực