• Mật Thư (Download)
    Tiếng Hy Lạp mật thư có nghĩa là Kryptos (dấu kín, bí mật ) và Gramma nghĩa là bản văn lá thư .Hay trong tiếng anh mật thư có nghĩa là secret letter. Vậy mật thư có thể hiểu là 1 bản thông tin gồm những ký tự khó hiểu,những ký hiệu bí mật mà chỉ có người gửi và người nhận mới hiểu được nhằm giữ kín nội dung cần trao đổi, thông tin.

Các ký hiệu ấy gọi chung là mật mã. Muốn hiểu được nội dung của bức thư thì phải phá bí mật

của ký hiệu và cách sắp xếp.

Quá trình khám phá ấy gọi là giải mã.