HUYNH TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC CỦA HUYNH TRƯỞNG ĐƯỢC CHIA RA LÀM 4 BẬC:
1. KIÊN.   –   2. TRÌ.
3. ĐỊNH.  –  4. LỰC

1.  BẬC  KIÊN

2. BẬC TRÌ

3. BẬC ĐỊNH

4. BẬC LỰC