HUYNH TRƯỞNG

Huynh Trưởng gồm có 4 bậc:

1. Bậc Kiên (Lộc Uyển)
2. Bậc Trì (A – Dục)
3. Bậc Định (Huyền Trang)
4. Bậc Lực (Vạn Hạnh)