VIỆT NGỮ

VIỆT NGỮ


Bảo tồn tiếng Việt không chỉ là bảo tồn một thứ ngôn ngữ mà là bảo tồn cả nền văn hóa

của một dân tộc.

Đặt căn bản trên tinh thần đó, ban biên soạn xin giới thiệu với

quý vị phụ huynh một bộ sách Việt ngữ, mong đóng góp phần nào

vào công việc dạy ngôn ngữ và gìn giữ giá trị văn hóa Việt Nam cho con em chúng ta ở hải

ngoại.