TU HỌC

TU HỌC


Gia đình Phật tử gồm có những bậc học được phân chia theo các ngành khác nhau:

Ngành Oanh Vũ, Ngành Thiếu, Ngành Thanh và Huynh Trưởng.