BẬC CHÁNH THIỆN

Tinh Thần chủ: AN NHẪN – VÔ ÚY Thời gian tu học: 02 năm A. KIẾN THỨC B. RÈN CHÍ C. VĂN NGHỆ D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC CHÁNH THIỆN LỊCH SỬ ĐẠO PHẬT TẠI VIỆT NAM LỊCH SỬ ĐẠO PHẬT TẠI HOA...

BẬC TRUNG THIỆN

Tinh thần: TỨ CHÁNH CẦN Thời gian tu học: 01 năm A. KIẾN THỨC B. RÈN CHÍ C. VĂN NGHỆ D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC TRUNG THIỆN LỊCH SỬ NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT  ...

BẬC SƠ THIỆN

Tinh Thần: TỨ NHIẾP PHÁP Thời gian tu học: 01 năm A. KIẾN THỨC B. RÈN CHÍ C. VĂN NGHỆ D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC SƠ THIỆN  

BẬC HƯỚNG THIỆN

BẬC HƯỚNG THIỆN Tinh Thần: LỤC HOÀ Thời gian tu học: 01 năm A. KIẾN THỨC B. RÈN CHÍ C. VĂN NGHỆ D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN E. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI DOWNLOAD TÀI LIỆU BẬC HƯỚNG THIỆN