BẬC TRỰC

BẬC TRỰC Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC Thời gian tu học: 02 năm. 1. PHẬT PHÁP 2. NHẬN THỨC 3. CHUYÊN MÔN DOWNLOAD TÀI LIỆU TU HỌC BẬC TRỰC

BẬC HÒA

BẬC HÒA Tinh Thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ Thời gian tu học: 02 năm. * NĂM THỨ NHẤT (Dành cho Đoàn sinh mới gia nhập không qua Ngành Thiếu) Rút từ chương trình Trung Thiện và Chánh Thiện ra những bài cần yếu NĂM THỨ HAI (Dành cho Đoàn sinh đã qua Bậc Hòa và Đoàn sinh Ngành...