HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH

Hoài niệm bao năm – ngày tháng cũ.

Hương Lam vương mãi tuổi xuân thì.

Cảm ơn người, cảm ơn ánh đạo.

Mở đường chỉ lối tuổi xuân xưa.

Lục Hòa định hướng chiếc thuyền Lam.