CÁC ĐIỀU LUẬT GĐPT

A. NĂM ĐIỀU LUẬT CA NGÀNH THANH – THIẾU.

  1. Phật tử quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ giới đã phát nguyện. 
  2. Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống. 
  3. Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật.
  4. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
  5. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo.


* The Five Trainings for members of Buddhist Youth Association

  1. I take refuge in the Buddha, the Dharma, the Sangha and practice the Five Precepts.
  2. I open my heart of compassion and respect the lives of all living beings. 
  3. I cultivate my wisdom and honor the truth. 
  4. I practice purity, physically and spiritually, in my speech and action.
  5. I practice joy and equanimity with diligence in my Buddhist training.

B. BA ĐIỀU LUẬT CỦA NGÀNH OANH VŨ.
1. Em tưởng nhớ Phật.
2. Em kính mến Cha Mẹ và thuận thảo với Anh Chị Em.
3. Em thương người và vật.

* The Three Promises for Oanh Vu
1. I revere the Buddha.
2. I love and respect my parents, and live in harmony with my brothers and sisters.
3. I love people and all beings.