BẬC TRỰC

Ngày Đăng: January 23, 2023

BẬC TRỰC

Tinh Thần chủ đạo: TỨ NHƯ Ý TÚC
Thời gian tu học: 02 năm.

1. PHẬT PHÁP
2. NHẬN THỨC
3. CHUYÊN MÔN

Những Bài Đăng Khác

BẬC SƠ THIỆN

Tinh Thần: TỨ NHIẾP PHÁP Thời gian tu học: 01 năm A. KIẾN THỨC B. RÈN CHÍ C. VĂN NGHỆ D. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN E. HOẠT...

read more