I. VĂN :

a.  Giai đoạn khởi đầu :

Từ năm 1932 đến năm 1940 : Từ phong trào chấn hưng Phật giáo.

Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám được quý thầy và đạo hữu tín nhiệm sáng

lập đoàn Đồng Ấu Phật tử và Gia đình Phật hoá.

Từ năm 1940-1944 : Đoàn Phật học Đức Dục ra đời, là nơi đào tạo trưởng cho hai đoàn đã có.

Cư sĩ Đinh Văn Nam hoạt động mạnh trong giai đoạn đầu (tức Hoà thượng Thích Minh Châu).

b.  Giai đoạn phục hưng :

Do ảnh hưởng những năm cuối của chiến tranh Thế giới II, các hoạt động đều tạm ngưng.

Mãi đến 1947, ba tổ chức trên tái  sinh hoạt với tên gọi Gia Đình Phật Hoá Phổ.

c.  Giai đoạn phát triển:

Năm1951, một Đại hội thống nhất các Gia Đình Phật Hoá Phổ được tổ chức tại

chùa Từ  Đàm ( Huế ) lấy danh hiệu chung là Gia Đình Phật Tử.

2.  Mục đích của GĐPT:

Sau công cuộc thống nhất giáo hội năm 1963, mục đích của GĐPT được tu chỉnh vào năm 1964

và không thay đổi cho đến nay : Mục đích của GĐPT nhằm “ Đào

luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng

xã hội theo tinh thần Phật giáo ”.

II. TƯ :

1. Việc hình thành và phát triển GĐPT là do công đức sâu dày của quý thầy, quý bác,

quý anh chị đã hy sinh hầu góp phần giáo dục thế hệ trẻ tin Phật.

2. Tiến trình phát triển GĐPT là công sức của nhiều thế hệ trong đó có chính chúng ta.

Do đó, chúng ta phải tỏ ra xứng đáng ( bằng chính việc tu học của bản thân và góp

phần xây dựng Đội, Chúng, Đoàn, Gia đình,…).

3. Tương lai của GĐPT tuỳ thuộc vào thế hệ đoàn sinh hôm nay. Sinh hoạt, học tập

theo đúng tinh thần, mục đích của GĐPT là góp phần xây dựng GĐPT vững mạnh.

 III. TU :

1. Tu và học, biết và làm, nói và làm, … đó là những điều cần được các em thực hiện tốt.

2. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất và cơ bản nhất ( nhưng cũng sẽ là khó nhất nếu

ta thiếu quyết tâm ) là làm tất cả các việc lành và xa lìa các việc xấu,

3. Biết tuân kỷ luật, nghe lời anh chị trưởng.