Mục đích của GĐPT là Đào luyện thanh thiếu, đồng niên thành Phật Tử chân chính và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo. Một Phật Tử chân chính là một người biết sống theo chân lý Phật Đà; biết xây dựng một nền tảng đạo đức cho chính mình; biết tin nhân quả, hiểu rõ nghĩa lý nhân duyên để từ đó xây dựng cho mình một cuộc sống bình an và đem niềm an vui đến cho mọi người. 

Mission of BYA (Buddhist Youth Association) is Training adolescents and children to become true Buddhists and build a better society under the spirit of Buddhism.  A true Buddhist is one who knows the truth of Buddhism; know how to build an ethical foundation for self; have faith in the Law of Cause and Effect, understand clearly the meaning of Law of Causality to lead a life of peace and bring peace and joy to other people.