TRANG CHỦ

MỤC ĐÍCH

Trang nhà www.gdptnhttam.com là một phần truyền thông của Gia Đình Phật Tử Nhất Tâm tại Phoenix – Arizona – USA. Nhằm thực hiện mục đích, tôn chỉ của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên tinh thần Phật Giáo.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]